تعبیر خواب بر اساس دسته بندی حرف خ| شگفتی جهان

این مطلب دراین تاریخ ارسال شده است چهارشنبه, ۱۸ آذر, ۱۳۹۴ در ساعت ۱:۱۸ ب.ظ

تعبیر خواب شگفتیها

تعبیر خواب ۱۸ مورد از مهمترین چیزهایی که در خواب و رویا می بینیم و با حرف خ شروع می شوند. توجه داشته باشید که این تعبیر خواب ها با تحلیل روانشناسانه بوده و با تعبیر خوابهای سنتی و متداول که در بقیه سایتها وجود دارد متفاوت می باشد.

خیانت خاکستر خفاش خلیج خرس خمیدگی / خم کردن / خم شدن خون / خونریزی / انتقال خون خنجر / دشنه / چاقوی بزرگ خفگی / خفه شدن خرچنگ خیرات / صدقه خرما خورده شدن / بلعیده شدن خر / الاغ خوردن خداحافظی / وداع خوشحالی / شاد بودن خرگوش تعبیر خواب خیانت تعبیر خواب خیانت این است که شما برخی امیال و نیازهایتان را در زندگی سرکوب کرده اید، یا نیاز به کسب رضایت و هیجان در زندگی خود دارید. اگر در خواب ببینید که به شما خیانت شده، تعبیرش این است که اعتماد به نفستان را از دست داده اید و دچار کمبود توجه شده اید. همچنین، دیدن خواب خیانت نشان می دهد که شما احساس می کنید دیگران قدرتان را نمی دانند یا این که شما نمی توانید توقعات دیگران را برآورده کنید. *** تعبیر خواب خاکستر تعبیر خواب خاکستر، غم یا پشیمانی است؛ و معنایش این است که شما از اشتباهی که کرده اید آگاهید. دیدن خاکستر در خواب می تواند نشان دهنده این باشد که شما باید گذشته را رها کنید و به زندگی ادامه دهید. *** تعبیر خواب خفاش اگر در خواب ببینید خفاش به شما حمله کرده، دو معنا می شود از آن استنباط کرد: نخست این که باید با ترس تان از ناشناخته ها مقابله کنید، و دوم این که باید عقاید قدیمی و نخ نما را کنار بگذارید. *** تعبیر خواب خلیج دیدن خواب خلیج نماد پذیرش و درک است. اگر چیزی را در خلیج نگه داشتید، تعبیرش این است که باید بیشتر مواظب باشید، زیرا در معرض تهاجم یا اشتباه هستید. *** تعبیر خواب خرس تعبیر خواب خرس این است که کسی شما را به مسخره گرفته یا اذیت می کند. تعبیر دیگر خواب خرس، حرکت به سوی خرد برتر است. اگر در خواب دیدید خرس شما را تعقیب می کند یا به شما حمله کرده است، یعنی در زندگی تان هم احساس به دام افتادن و گرفتار شدن دارید، عصبانی و خشمگین هستید، مانعی در برابر خود احساس می کنید، و یا با شخصی زورگو درگیر شده اید. *** تعبیر خواب خمیدگی / خم کردن / خم شدن تعبیر خواب خمیدگی، تغییر در مسیر یا جهت است. اگر در خواب به جلو خم شدید، تعبیرش این است که به چیزهای جدیدی عادت خواهید کرد. اگر دیدید که در خواب یک شیء را خم کردید، یعنی شما مشتاق هستید جنبه خاصی از زندگی تان را تغییر دهید. دیدن شیء خمیده در خواب به این معناست که شما باید مسئله خاصی را با دقت و جزئیات بیشتری بررسی کنید. *** تعبیر خواب خون / خونریزی / انتقال خون دیدن خون در خواب نشان می دهد شما با یک زخم عاطفی درگیر شده اید یا این که در مورد جنبه خاصی از زندگی تان احساس خشم یا نگرانی دارید. تعبیر دیگر خواب خون این است که شما باید قدرت هایتان را در انجام برخی کارها دریابید و از آن ها استفاده کنید. تعبیر خواب خون و خونریزی این است که شما در بخشی از زندگی تان خود ویرانگر شده اید. اگر در خواب دیدید دارید خونریزی می کنید و کسی از شما مراقبت می کند، تعبیرش این است که در زمان های درد و رنج و مشکلات، باید کمک دیگران را با آغوش باز بپذیرید. دیدن خون روی دست ها نشانگر این است که شما دردی در زندگی دارید یا باعث درد و رنج فرد دیگری شده اید. *** تعبیر خواب خیرات / صدقه دیدن خیرات و صدقه در خواب نشاندهنده این است که شما فرد مهربانی هستید و دوست دارید به دیگران کمک کنید. اگر در خواب دیدید که دارید از دیگران صدقه می گیرید، تعبیرش این است که در زندگی تان چیزی کم دارید و به نوعی احساس نیاز می کنید. *** تعبیر خواب خفگی / خفه شدن خفگی در خواب به این معناست که شما نمی توانید احساسات خود را به طور کامل بیان کنید، یا این که با نوعی تنش درونی دست به گریبان هستید. تعبیر دیگر خفه شدن در خواب این است که شما نمی دانید آیا درباره یک موضوع خاص باید سکوت کنید یا خیر. *** تعبیر خواب خرچنگ دیدن خرچنگ در خواب نشان می دهد شما احساس می کنید نمی توانید پیشرفت کنید یا این که می خواهید از موقعیت های دشوار فرار کنید. دیدن چنگک های خرچنگ در خواب دو معنا دارد: شما در زندگی واقعی اذیت می شوید و می خواهید راهی برای نجات خود پیدا کنید، یا این که خودتان می خواهید به کسی آسیب برسانید. *** تعبیر خواب خنجر / دشنه / چاقوی بزرگ اگر در خواب دیدید دشنه ای به دست گرفته اید، معنایش این است که چیزی در زندگی تان وجود دارد که از آن راضی نیستید و دلتان تغییر می خواهد. اگر دیدید کسی به شما خنجر زد، تعبیرش این است که شما به نوعی احساس ناامنی و آسیب پذیر بودن می کنید. اگر در خواب دیدید خنجر را از دست کسی گرفتید، تعبیرش این است که در زندگی تان تغییرات مثبتی اتفاق خواهد افتاد. *** تعبیر خواب خرما دیدن خرما یا خوردن خرما در خواب نشانگر نیاز شما به هیجان و تنوع در زندگی است. معنای دیگر خواب خرما این است که شما نیاز به محبت و توجه و آرامش دارید. *** تعبیر خواب خورده شدن / بلعیده شدن اگر در خواب دیدید کسی یا چیزی شما را می بلعد، معنایش این است که احساس می کنید در مورد بخشی از زندگی تان کنترل خود را از دست داده اید و احساس عجز و ناتوانی می کنید. همچنین، خواب خورده شدن می تواند تأکیدی باشد بر رفتار وسواس گونه، عدم پیشرفت، یا ترس از بی هویت شدن در بخشی از زندگی. اگر خواب دیدید چیزی را می بلعید، یعنی در زندگی بیداری باید بیشتر مراقب خودتان یا چیزی که برایتان با ارزش است باشید. *** تعبیر خواب خر / الاغ دیدن خر در خواب نشانگر این است که شما شخصیت لجوجی دارید و اهل همکاری با دیگران نیستید، یا این که در بخشی از زندگی تان با استرس و اضطراب درگیر هستید. اگر د رخواب دیدید که یک خر به شما لگد زد، تعبیرش این است که دیگران به شما شک دارند، یا این که شما قرار است در کار ممنوعه ای شرکت کنید و از این که گیر بیفتید نگرانید. اگر در خواب از روی خر افتادید، معنایش این است که در بخش عاشقانه زندگی تان مشکلاتی وجود دارد. دیدن خر مرده نشان می دهد شما در زندگی بیداری رفتار غیراخلاقی داشته اید. *** تعبیر خواب خوردن خوردن در خواب نشان می دهد شما در زندگی چیزی کم دارید، یا این که به نوعی به دنبال کسب خشنودی و رضایت هستید. خوردن در خواب می تواند نماد ایده های نو نیز باشد. خواب غذا خوردن در جمع نشان می دهد شما رابطه خوبی با اطرافیان تان دارید یا احساس شادی می کنید. خواب تنها غذا خوردن به معنای احساس تنهایی و افسردگی یا نیاز به بودن در جمع آدم های دیگر است. اگر در خواب از خوردن غذا امتناع کردید، معنایش این است که شما نمی خواهید با تغییری که در زندگی تان رخ داده کنار بیایید یا این که خود را از جامعه منزوی کرده اید. رد کردن غذا در خواب ممکن است به معنای تنش های درونی یا عدم رضایت از شکل ظاهری بدن نیز باشد. اگر در خواب کسی غذایتان را از دست تان گرفت، تعبیرش این است که در میان اطرافیان تان آدم های حسود و بخیلی وجود دارند. *** تعبیر خواب خداحافظی / وداع تعبیر خواب خداحافظی کردن این است که در زندگی بیداری تان مرحله ای یا کاری به پایان خود نزدیک می شود، مثلاً رابطه ای که باید تمام شود یا فصلی از زندگی کاری که باید تمام شود. *** تعبیر خواب خوشحالی / شاد بودن خوشحال بودن در خواب نشان می دهد شما در زندگی واقعی به شدن احساس افسردگی می کنید، و نیاز به شاد بودن و خوشبینی یا دیدن نیمه پر لیوان در برخی مسائل دارید. تعبیر خواب خوشحالی، شرایط یا محیط استرس زا و اضطراب آور است. از سوی دیگر، خوشحال بودن در خواب احتمال دارد به دلیل احساس شادی باشد که در حال حاضر در زندگی تان احساس می کنید. *** تعبیر خواب خرگوش تعبیر خواب خرگوش، (۱) وجود موانع و وقوع شکست در زندگی، (۲) فروانی و (۳) بیان روشن احساسات و افکار است. همچنین، خواب خرگوش به شما هشدار می دهد که نباید ساده لوح یا منفعل باشید.No comments yet.

Leave a comment

باید خارج شده است در بنابراین شما می توانید دیدگاه »است.