کامپیوتر باستانی

این مطلب دراین تاریخ ارسال شده است یکشنبه, ۱۸ بهمن, ۱۳۹۴ در ساعت ۷:۰۵ ق.ظ

کامپیوتر باستانی

کامپیوتر باستانی

در سال ” ١٩٠٠ ” ھمانگونه که در تصویر مشاھده میکنید ,بقایای یک وسیله مکانیکی و عجیب در میان اجسام در داخل لاشه یک کشتی غرق شده در ساحل کرت کشف شد ,این وسیله حاوی یکسری دنده ھای برنزی میباشد , که در میان جلدی چوبین قرار گرفته بود . ھنگامیکه وسیله را به ساحل می آوردند , وسیله از دست سقوط کرد و جلد چوبی آن شکست. آنگاه وقتی که عکسبرداری اشعه ای از این وسیله انجام شد . کاشف بعمل آمد که ساختمان داخلی وسیله دارای پیچیدگی عجیبی است . بسیاری از کسانی که اخیرا” این وسیله را مورد بازبینی قرار داده اند . بر این اعتقادند که وسیله مذکور نوعی ماشین محاسبه یا ھمان کامپیوتری بوده که حرکات ماه , خورشید و سایر سیارات را پیش بینی کرده و موقعیت آنھا را در ھر زمان محاسبه میکرده است . با توجه به اینکه از میزان اطلاعات و معلومات یونانیان قدیم در مورد علم نجوم بسیار گفته و نوشته شده است . بنابراین , این سئوال که آنھا معلومات مذکور را از کجا و به چه وسیله ای به دست آوردند مارا به سوی پاسخی رھنمون میکند که وجود کامپیوتری قدرتمند مانند آنچه که گفته شد در دست یونانی ھا حقیقت داشته است.No comments yet.

Leave a comment

باید خارج شده است در بنابراین شما می توانید دیدگاه »است.