بایگانی “تار عنکبوت”

این بار تار عنکبوت برای ما سیم ویولن می سازد

چهارشنبه, ۱۴ بهمن, ۱۳۹۴

این بار تار عنکبوت برای ما سیم ویولن می سازد

محققی ژاپنی با در هم تنیدن تارهای عنکبوت چیزی فراتر از دامی برای شکار حشرات ساخته و موفق به تولید سیمهایی مقاوم برای ساز ویولن شده است.

این رشته ها به نسبت سیمهای ویولنی که از فلز یا روده حیوانات ساخته می شدند از ارتعاش و نرمی بیشتری برخوردارند. این ویژگی ها به دلیل شیوه تاباندن تارهای عنکبوت به یکدیگر در سیمهای جدید ویولن به وجود آمده است.

ادامه مطلب»