بایگانی “خون آشام‌های مدرن”

پرونده ای برای خون آشام ها: خون آشام های مدرن

یکشنبه, ۲ اسفند, ۱۳۹۴

پرونده ای برای خون آشام ها: خون آشام های مدرن

خون آشام

خون آشام‌های مدرن (Modern Vampires) در این پست از سری پست های پرونده ای برای خون آشام ها با خون آشام های امروزی که بیشتر با آن ها آشنا هستیم و دو خون آشام واقعی آشنا خواهیم شد.

ادامه مطلب»