به همین سادگی؛ از اعتمادها سواستفاده کردند و دروغ گفتند و فریفتند و ربودند و عده ای را در رنج زندان ها و حلقه های اعدام رها کردند و دست آخر از دشمنان این مردم صله گرفتند. یکی ویزا و یکی کیسه دلار و یکی…

برای خواهرش...خواهرامون

به گزارش پیامبر مهربان، محسن مهدیان در یادداشتی نوشت: بوی تعفن آقای لیدر بیشتر بلند شد. بیچاره خواهر بی نوایش که به او اعتماد کرد و امروز با 750 میلیارد تومان بدهی پشت میله های زندان است. خوب دقت کنیم؛ یکم: از عنوان برادری سواستفاده کرد و دوم: دروغ گفت و او را به امید واهی فریفت و سوم: دارائیش ربود و چهارم: بی اعتنا به رنج و گرفتاری خواهر او را تنها گذاشت و گریخت و پنجم: ژست سیاسی گرفت تا بخاطر فساد اقتصادی هویتش برملا و دیپورت نشود. این فرآیند آشنا نیست؟  تنها با خواهرش چنین نکرد؛ او با بسیاری از خواهران مان در این سرزمین همین کرد. داستان دردناکی است. تنها ماجرای علی کریمی نیست. پدر مهسا چنین نبود؟ پرده‌ها کنار نرفت و طشت دروغگوئی اش از بام نیافتاد؟ آنروز که چشم در چشم دوربین گفت دخترم حتی برای سرماخوردگی هم نزد پزشک نرفته است؛ حال آنکه فیلمش در خلوت منتشر شد که می گوید مهسا سابقه بیماری سخت و جراحی و غیره داشته است. مادر کیان چه؟ وقتی برای خونخواهی کیان به دامن قانلان فرزندش پناه برد، همه چیز روشن نشد؟ وقتی امان نامه برای تروریست ها و قاتلان کیان خواست، چشم ها باز نشد؟ مسیح علی نژاد کافی نبود که ببینیم این جریان شیاد به بهانه آزادی برهنگی، تجزیه این خاک را هدف گرفته اند؟ از عکس یادگاری اش با قاتلان حاج قاسم و صاحبان تحریم سفره های مردم درس نگرفتیم؟ از لجنه مشترک حامداسماعیلیون با منافقین شقی که سالها دستشان به خون مردم ایران آغشته است معلوم نشد کاسبان هواپیمای اوکراینی چه نقشه ای به سر دارند؟ از همسفره گی و هم نشینی ربع پهلوی با صهیونیست های کودک کش و شقی ترین دشمن مشترک انسانیت، نیافتیم با چه اهریمنی مواجهیم؟ وحدت پوشالین شان کمتر از چند ماه با بی حیثیتی تمام فروپاشید تا مشخص شود گرگ ها مقابل هم با چشم باز می خوابند تا ناغافل بر هم چنگ نزنند و دندان بر هم نکشند. حرف از دیوان و ددان نیست. سخن با آنان است که از سر غفلت در حلقه کرکس ها به گروگان رفتند و در میان زوزه شغالان صدای شیران نشنفتند و دست آخر جور کش غول بیابان شدند. خواهر علی کریمی نماد است؛ نمادی برای خواهرامون. به همین سادگی؛ از اعتمادها سواستفاده کردند و دروغ گفتند و فریفتند و ربودند و عده ای را در رنج زندان ها و حلقه های اعدام رها کردند و دست آخر از دشمنان این مردم صله گرفتند. یکی ویزا و یکی کیسه دلار و یکی… چشم باز کنیم. ببینیم. عبرت بگریم و بیشتر به ناکس ها اعتماد نکنیم… و به بیان سعدی پیمان دوست بشکستی؛ ببین از که بریدی و با که پیوستی؟ پایان پیام/

aminkav

Leave A Comment

Recommended Posts

داستان غول قائمشهری و آرزوی کسب مدال در المپیک + ویدئو

«علیرضا یوسفی» قوی‌ترین وزنه‌بردار جهان که در مسابقات جهانی مکزیک به قهرمانی رسید درباره آرزوهای ورزشی‌اش گفت: آرزو دارم در تیم ملی بزرگسالان هم به مانند جوانان بدرخشم و دوست دارم مدال المپیک و مدال های مختلفی در بزرگسالان کسب کنم.