با فرارسیدن سالروز شکست نیرو‌های ویژه آمریکا یا دلتا فورس در عملیات پنجه عقاب به عوامل زمینه‌ساز این رویداد پرداختیم.

بررسی دلائل عملیات نظامی آمریکا در قلب ایران

aminkav

Leave A Comment

Recommended Posts