توانا

غضنفری: توسعه مکران به وحدت رویه نیاز دارد/ بنادر کشورهای اقیانوس هند به‌سرعت درحال پیشرفت هستند

رئیس صندوق توسعه ملی گفت: باید از تله های حکمرانی مثل استفاده نکردن از مشاوره ها و تجربیات کشورهای همسایه ، محدود نبودن منابع ،و دائمی بودن منابع عبور کنیم .