دانشگاه

همکاری مشترک دانشگاه تهران و دانشگاه فرهنگیان در تربیت دانشجومعلم

aminkav
 

رئیس دانشگاه تهران از توافق با دانشگاه فرهنگیان به منظور تربیت دانشجومعلمان خبر داد و گفت: دانشگاه تهران از مهرماه ۱۴۰۲ به صورت مشترک با دانشگاه فرهنگیان نسبت به جذب و تربیت دانشجومعلمان اقدام خواهد کرد.